ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

- ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์หรือคำแนะนำในการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

 

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

- ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน