อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบล
        ๑. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
        ๒. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
        ๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
        ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
        ๓. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
        ๑. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สุขสวัสดิ์ ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
        ๒. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
        ๓. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
        ๔. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
        ๕. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
        ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
        มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

        มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
                (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ การดูแลการจราจร และส่งเสริมสันับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
                (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนันสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
                (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
                [อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]

        มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้        
                (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
                (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
                (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
                (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
                (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
                (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
                (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
                (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
                (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
                (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
                (๑๒) การท่องเที่ยว
                (๑๓) การผังเมือง
                [อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒] ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

อำนาจหน่ที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2542

  1. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)

          (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

          (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

          (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

          (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

          (5) การสาธารณูปการ

          (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

          (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

          (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          (9) การจัดการศึกษา

          (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

          (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

          (14) การส่งเสริมกีฬา

          (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

          (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

          (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

          (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

          (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

          (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

          (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

          (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          (25) การผังเมือง

          (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

          (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

          (28) การควบคุมอาคาร

          (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

          (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน