สภาพทั่วไป

      1. ที่ตั้ง

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอไพรบึง ระยะทางห่างจากอำเภอไพรบึง 12 กิโลเมตร
                        - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองค้าและตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
                        - ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
                        - ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
                        - ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 

      2. เนื้อที่

          องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ มีพื้นที่จำนวน 32 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 17,137 ไร่

 

      3. ภูมิประเทศ

          สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

 

      4. จำนวนหมู่บ้าน

          จำนวนหมู่บ้านในเขตเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้แก่

                                      หมู่ที่ 1 บ้านโพนปลัด                                                    หมู่ที่ 7 บ้านอาลัย

                                      หมู่ที่ 2 บ้านเขวา                                                         หมู่ที่ 8 บ้านพะแวะใต้

                                      หมู่ที่ 3 บ้านจังเอิญ                                                      หมู่ที่ 9 บ้านหนองยาว

                                      หมู่ที่ 4 บ้านหนองอิไทย                                                  หมู่ที่ 10 บ้านระหาร

                                      หมู่ที่ 5 บ้านห้วย                                                         หมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสดิ์

                                      หมู่ที่ 6 บ้านสลักได                                                       หมู่ที่ 12 บ้านพะแวะเหนือ

 

      5. จำนวนประชากร

          ตำบลสุขสวัสดิ์ มีประชากรทั้งสิ้น 5,577 คน แยกเป็น ชาย 2,737 คน หญิง 2,840 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 176 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวน 1,281 ครัวเรือน

 

      6. สภาพทางเศรษฐกิจ

          ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ ทำนา ปลูกผักสวนครัว หลังฤดูเก็บเกี่ยวจะออกไปรับจ้างตามสถานที่ต่างๆ

 

      7. สถานศึกษา

          7.1 โรงเรียนประถมศึกษา                                               6  แห่ง
          7.2 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน                12   แห่ง
          7.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                  1  แห่ง          

                                  

      8. การสาธารณสุข

          8.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านพะแวะตำบลสุขสวัสดิ์                   1      แห่ง (ศูนย์บริการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 บ้านพะแวะเหนือ)
          8.2 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                          3      แห่ง
          8.3 อัตราการมีส้วมและใช้ส้วมราดน้ำ                                              100%

 

      9. สถาบันทางศาสนา

          9.1 วัด/สำนักสงฆ์                       7   แห่ง
          9.2 โบสถ์(ศาสนาคริตส์                   -    แห่ง

 

      10. การคมนาคม

          การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล การคมนาคมอยู่ในเกณฑ์ดี ไปมาค่อนข้างสะดวกเพราะ ได้รับการพัฒนาในระดับหนึ่ง และกำลังได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

 

      11. การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

          ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์มีไฟฟ้าเข้าถึง ประชากรมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน มีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

 

      12. แหล่งน้ำธรรมชาติ

          ลำน้ำ,ลำห้วย                            2   สาย

 

      13. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          13.1 ฝาย                                3  แห่ง
          13.2 บ่อน้ำตื้น                           3  แห่ง
          13.3 บ่อโยก                             2  แห่ง 
          13.4 ประปาหมู่บ้าน                    5  แห่ง

 

      14. ข้อมูลอื่นๆ

          14.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าโคกพะแวะ ที่ดินป่าดงหนองไผ่,ป่าโคกโนนบก,ป่าแขม
          14.2 ทรัพยากรน้ำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ มีลำน้ำสำคัญ 2 สาย สำหรับใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง คือ ห้วยทา,ห้วยแฮด
          14.3 ทรัพยากรดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม