สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

      1. ที่ตั้ง

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เป็น 1 ใน 6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอำเภอไพรบึง เป็นระยะทาง 14.3 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
                        - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองค้าและตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
                        - ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
                        - ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
                        - ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 

      2. เนื้อที่

          องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ มีพื้นที่จำนวน 32 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 17,137 ไร่

 

      3. ภูมิประเทศ/สภาพทั่วไปของตำบล

          สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่เนินและที่ราบ ดินเป็นดินร่วมปนทราย ทำให้มีปัญหาในช่วงหน้าแล้งเพราะดินไม่อุ้มน้ำ ราษฎรมีอาชีพทำนาเป็นหลักอาชีพทำสวนยางพารา ทอผ้า เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา เป็นอาชีพเสริม กลุ่มชนเป็นชนเผ่าส่วย เผ่าเยอ และชนเผาลาว 3 ใน 4 เผ่าไทยของจังหวัดศรีสะเกษ ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาส่วย ภาษาเยอและภาษาลาว มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช้าการแต่งกายด้วยผ้าไหมยกดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนเปียกปูนย้อมด้วยผลมะเกลือให้เป็นสีดำ อย่างที่เรียกว่า "ผ้าเก็บ" เมื่อเจ็บไข้หรือป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายหรือไม่ทราบสาเหตุ มีการรำแม่มดภาษาท้องถิ่นออกเสียงเป็น "รำสะเอง" รูปแบบคล้ายคลึงกับ "รำผีฟ้า" อันเป็นพิธีกรรมที่เชื่อว่าสามารถรักษาาคนเจ็บป่วยได้

 

      4. ลักษณะภูมิอากาศ

           ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้นอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูซึ่งมี 3 ฤดูดังนี้
                 ฤดูร้อน  ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า "พายุฤดูร้อน" อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39 องศาเซลเซียส ร้อนจัด จะมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
                 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด "ช่วงฝนทิ้ง" ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นลมแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม
                 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง

 

       5. ลักษณะดิน

           ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ทำให้มีปัญหาในช่วงหน้าแล้งเพราะดินไม่อุ้มน้ำ

 

      6. จำนวนหมู่บ้าน

          จำนวนหมู่บ้านในเขตเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้แก่

                                      หมู่ที่ 1 บ้านโพนปลัด                                                    หมู่ที่ 7 บ้านอาลัย

                                      หมู่ที่ 2 บ้านเขวา                                                         หมู่ที่ 8 บ้านพะแวะใต้

                                      หมู่ที่ 3 บ้านจังเอิญ                                                      หมู่ที่ 9 บ้านหนองยาว

                                      หมู่ที่ 4 บ้านหนองอิไทย                                                  หมู่ที่ 10 บ้านระหาร

                                      หมู่ที่ 5 บ้านห้วย                                                         หมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสดิ์

                                      หมู่ที่ 6 บ้านสลักได                                                       หมู่ที่ 12 บ้านพะแวะเหนือ

 

      7. จำนวนประชากร

          ตำบลสุขสวัสดิ์ มีประชากรทั้งสิ้น 5,281 คน แยกเป็น ชาย 2,592 คน หญิง 2,689 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 165 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวน 1,436 ครัวเรือน

 

      8. สภาพทางเศรษฐกิจ

          8.1 การเกษตร  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 97 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 3
          8.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรการปลูกข้าวนาปี  (1) บ้านโพนปลัด มีจำนวน 202 ครัวเรียน มีพื้นที่เพาะปลูก 2,417.82 ไร่  (2) บ้านเขวา มีจำนวน 168 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 1,855.75 ไร่  (3) บ้านจังเอิญ มีจำนวน 387 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 417.90 ไร่  (4) บ้านหนองอิไทย มีจำนวน 222 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 3,064.75 ไร่  (5) บ้านห้วย มีจำนวน 51 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 600.75 ไร่  (6) บ้านสลักได มีจำนวน 123 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 1,755.75 ไร่  (7) บ้านอาลัย มีจำนวน 128 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 1,420.75 ไร่  (8) บ้านพะแวะใต้ มีจำนวน 66 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 976.00 ไร่  (9) บ้านหนองยาว มีจำนวน 66 ครัวเรือน มีพื้นทีเพาะปลูก 749.00 ไร่  (10) บ้านระหาร มีจำนวน 26 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 420.50 ไร่  (11) บ้านสุขสวัสดิ์ มีจำนวน 95 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 1,065.36 ไร่  (12) บ้านพะแวะเหนือ มีจำนวน 65 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 818.00 ไร่  (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง ณ เดือน เมษายน 2564)
          8.3 การประมง  ในเขตพื้นที่ตำบลสุขสวัสดิ์ มีการทำอาชีพเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาไว้เพื่อจำหน่าย จำนวน 12 ราย
          8.4 การปศุสัตว์  เป็นการประกอบในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง ไก่ เป็ด โค สุกรและกระบือ
          8.5 การบริการ  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิื มีร้านอาหาร จำนวน 8 แห่ง ร้านตัดผม จำนวน 3 แห่ง
          8.6 การท่องเที่ยว  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
          8.7 อุตสาหกรรม  จำนวนอุตสาหกรรมขนากเล็ก ได้แก่ โรงสีข้าวขนาดเล็ก
          8.8 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ มี ร้านค้าทั่วไป จำนวน 27 ร้าน  ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 2 ร้าน  ร้านตัดผม จำนวน 3 ร้าน  ร้านเสริมสวย จำนวน 1 ร้าน  ร้านขายปุ๋ย จำนวน 2 ร้าน  ร้านอาหาร จำนวน 8 ร้าน  โรงสีข้าว จำนวน 12 โรง  ร้านซ่อมรถ จำนวน 3 ร้าน  โรงน้ำมัน จำนวน 1 ร้าน

 

      9. สถานศึกษา

          9.1 โรงเรียนประถมศึกษา                                               5  แห่ง
          9.2 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน                12   แห่ง
          9.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                  1  แห่ง          

                                  

      10. การสาธารณสุข

          10.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านพะแวะตำบลสุขสวัสดิ์            1      แห่ง (ศูนย์บริการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 บ้านพะแวะเหนือ)
          10.2 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                   3      แห่ง
          10.3 อัตราการมีส้วมและใช้ส้วมราดน้ำ                                       100%

 

      11. สถาบันทางศาสนา

          11.1 วัด/สำนักสงฆ์                       7   แห่ง
              11.2 โบสถ์(ศาสนาคริตส์                  -    แห่ง

 

      12. การคมนาคม

          การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล การคมนาคมอยู่ในเกณฑ์ดี ไปมาค่อนข้างสะดวกเพราะ ได้รับการพัฒนาในระดับหนึ่ง และกำลังได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

 

      13. การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

          ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์มีไฟฟ้าเข้าถึง ประชากรมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน มีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

 

      14. แหล่งน้ำธรรมชาติ

          ลำน้ำ,ลำห้วย                            2   สาย
              14.1 ห้วยทา อยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านเขวา มีความยาวของลำห้วย 2,037 เมตร
              14.2 ร่องจังเอิญ อยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านโพนปลัด เชื่อมกับหมู่ที่ 3 บ้านจังเอิญ มีขนาดความยาวของร่องน้ำ 2,700 เมตร
              14.3 ลำห้วยแฮด อยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วย มีขนาดความยาวของลำห้วย 3,675 เมตร

 

      15. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

              15.1 ฝาย                              3  แห่ง
          15.2 บ่อน้ำตื้น                         3  แห่ง
          15.3 บ่อโยก                           2  แห่ง 
          15.4 ประปา                           9  แห่ง

 

      16. ข้อมูลอื่นๆ

          16.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าโคกพะแวะ ที่ดินป่าดงหนองไผ่,ป่าโคกโนนบก,ป่าแขม
          16.2 ทรัพยากรน้ำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ มีลำน้ำสำคัญ 2 สาย สำหรับใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง คือ ห้วยทา,ห้วยแฮด
          16.3 ทรัพยากรดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน