องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 ซึ่งยกฐานะขึ้นมาจากสภาตำบล เนื่องจากรัฐบาลในช่วงดังกล่าวมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลที่มีอยู่เดิมเสียใหม่ และได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ทำเป็นเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์เดิมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลสุขสวัสดิ์ ต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ.2546 ได้ย้ายที่ทำการใหม่มาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านอาลัย หมู่ที่ 7 ตำบลสุขสวัสดิ์ บนเนื้อที่ 23 ไร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน