ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชนออนไลน์

ข่าวผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  1. วันนี้ (11 มิ.ย. 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านระบบออนไลน์ รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นภารกิจด้านบริการทางการศึกษาให้ชุมชน ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะการจัดทำแผนการช่วยเหลือเด็กรายบุคคลตามสภาพปัญหาและความต้องการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการนิเทศติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จะสามารถนำเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาจากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและต่อยอดสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว ในปัจจุบันสามารถค้นหา ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล อันนำไปสู่การจัดทำแผนการช่วยเหลือรายบุคคล ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 761 คน ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อน สนับสนุน สร้างกลไกความเข้มแข็งในการค้นหา การติดตาม การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการวางแผนช่วยเหลือให้เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและสอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของเด็กและเยาวชน "ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น คณาจารย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ผมและข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทำงานนี้ และภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะช่วยให้พวกเราเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน"
  2. วันนี้ (11 มิ.ย. 2564) เวลา 09.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom โดยมีวาระสำคัญ ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสาม, ความปลอดภัยของผู้เรียน และข้อจำกัดในการบริหารงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจสำคัญในการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงาน ไปจนถึงให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ รมว. ศธ. มอบหมาย
  3. วันนี้ (10 มิ.ย. 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นาย ช โชคชัย คำแหง ที่ปรึกษา สถ. นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ผู้ตรวจราชการกรม นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น และผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะทำงานของกรมอนามัย ประกอบด้วย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือเชิงนโยบายและบูรณาการระดับท้องถิ่น คณะทำงานของกรมอนามัยได้ขอความร่วมมือจาก สถ. ดำเนินการในสามส่วน ประกอบด้วย 1. เน้นย้ำและขยายผล ตามข้อสั่งการ ศบค.มท. เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Thai Stop COVID Plus หรือ TSC+ ไปยัง อปท. ทุกแห่ง เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการในแต่ละพื้นที่ใช้เป็นเครื่องมือประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย 2. สนับสนุนข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยจาก TSC+ ที่กรมอนามัยจัดทำส่งต่อให้ อปท. เพื่อใช้ในการควบคุมกำกับสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ 3. ร่วมออกแบบระบบการตรวจการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  4. วันนี้ (9 มิ.ย. 2564) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมวงหารือกับทีมวิจัยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ประกอบด้วย Mr. Hisashi YAMAUCHI Mr. Naoki UEHATA Mr. Hiroki ISHIHARA และ Mr. Makoto TSUKIJI โดยทีมวิจัย JICA ได้ดำเนินการสำรวจรวบรวมข้อมูลการตรวจติดตามขยะทางทะเล และการแปลงขยะเป็นพลังงาน เพื่อการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย (Data Collection Survey for Marine Debris Monitoring and Waste-to-Energy for Formulation of Circular Economy in Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและบทเรียนเพื่อส่งเสริมการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาระบบตรวจติดตามขยะทางทะเลในประเทศไทย
  5. วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) เวลา 08.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษา ตลอดจนเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม