ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชนออนไลน์

ข่าวผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  1. วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โอกาสนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลรายงานถึงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมดำเนินการกับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7,772 แห่ง ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น "ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ทั้งสิ้น 344,000,000 บาท ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสำรวจประชากรสุนัขและแมว และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวที่ได้สำรวจพบ จำนวน 9,572,059 ตัว - เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุม การเลี้ยงและการปล่อยสัตว์แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 6,291 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.94 - จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อำเภอ และบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น จำนวน 15,848 คน - การประกวด"โครงการ Thailand Rabies Awards 2021"เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 แห่ง และจะได้คัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบระดับประเทศ จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล จำนวน 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 แห่ง - จัดให้มีสถานสงเคราะห์สัตว์และมีการพัฒนาคุณภาพเป็นต้นแบบและแหล่งศึกษาดูงาน อาทิ ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัด เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 Dog City , 1 วัด 1 ศูนย์พักพิง และ 1 โรงพยาบาล 1 ศูนย์พักพิง เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี การขับเคลื่อนในระยะต่อไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ต่อไป"
  2. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สถ. -นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารระดับสูง สถ. ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะธนาคารโลกประจำประเทศไทย นำโดย นายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุน บูรณะและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ตลอดจนร่วมกันบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ที่ผ่านมา สถ. ได้ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. จัดให้มีระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้พอเพียง, 2. จัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร การปรับปรุงระบบประปา, 3. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อปท. สำหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบประปา การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ, 4. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และ 5. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ช่วยให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรอยู่ตลอดทั้งปี และแก้ไขปัญหาหาความยากจนได้ตรงจุด สามารถส่งเสริมการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ อาทิ บ่อบาดาลน้ำตื้น, นวัตกรรมซอยซีเมนต์ชนิดต่างๆ, ชุดสูบน้ำโซล่าเซลล์แบบประหยัด, ชุดหอถังพักน้ำแบบประหยัด, ชุดการกระจายน้ำเข้าสู่แปลงแบบประหยัดน้ำ, ฝายต้นน้ำแกนซอยซีเมนต์, ฝายในลำห้วยแกนซอยซีเมนต์, ฝายในลำน้ำแกนซอยซีเมนต์, ร่องเติมน้ำใต้ดินหรือการพรวนดินระดับลึกเพื่อสร้างแก้มลิงใต้ดิน และนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย นายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ ตัวแทนของคณะธนาคารโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ทางธนาคารโลกมีความยินดีที่ได้หารือเพื่อทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ สถ. และ อปท. ตลอดจนแนวนโยบายและประเด็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องการจัดการน้ำ โดยทางธนาคารโลกมีประสบการณ์ในการร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในเรื่องนี้ และมีความยินดีที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง สถ. เพื่อความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในอนาคต
  3. วันนี้ (1 กันยายน 2564) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนาย ช โชคชัย คำแหง ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมการประชุม
  4. วันนี้ (30 สิงหาคม 2564 ) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ? 2570) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม
  5. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ โดยประกาศเกียรติคุณให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับจังหวัดที่เข้ารอบสุดท้ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม