1. บทนำ

            กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตสุขสวัสดิ์ทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายภูริต  อภิรักษ์วรการ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชน ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ที่ผ่านการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 24 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 2. เจตนารมณ์ในการทำงาน

            พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายภูริต  อภิรักษ์วรการ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์และคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

  1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน
  2. ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
  3. ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
  4. ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
  5. ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว

 3. วิสัยทัศน์

           "ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่ความเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งสิ่งแวดล้อมให้ดี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มวลประชาเป็นสุข ปราศจากอบายมุขทุกชนิด เร่งเศรษฐกิจดี เพียบพร้อมมีวัฒนธรรม"

 4. ภารกิจในการทำงาน
  • 4.1 พัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • 4.2 พัฒนาทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  • 4.3 พัฒนาทางด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  • 4.4 พัฒนาทางด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 4.5 พัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • 4.6 พัฒนาทางด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน

 5. แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน
  • 5.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   • 5.1.1 ก่อสร้างและ ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
   • 5.1.2 ระบบสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำ ระบบประปา
   • 5.1.3 ระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า แสงสว่าง
   • 5.1.4 ระบบสาธารณูปโภค ด้านการจัดให้มีและควบคุมตลาด
  • 5.2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   • 5.2.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
   • 5.2.2 ด้านเกษตรอินทรีย์
   • 5.2.3 ด้านการสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   • 5.2.4 ด้านกีฬา และนันทนาการ
   • 5.2.5 ด้านการศึกษาในระบบ
   • 5.2.6 ด้านการศึกษานอกระบบ
   • 5.2.7 ด้านสาธารณสุข
  • 5.3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   • 5.3.1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องสาธารณภัย ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
  • 5.4 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • 5.4.1 ด้านการสร้างจิตสำนึก ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะมูลฝอย
  • 5.5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   • 5.5.1 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • 5.6 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน  
   • 5.6.1 ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน
   • 5.6.2 ด้านส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
   • 5.6.3 ด้านส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบล
   • 5.6.4 ด้านเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
   • 5.6.4 ด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 6. สรุป

            จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายภูริต  อภิรักษ์วรการ มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน พ่อแม่พี่น้องครับ ผมพร้อมแล้วครับที่จะนำตำบลสุขสวัสดิ์ของเราไปสู่ "ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่ความเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งสิ่งแวดล้อมให้ดี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มวลประชาเป็นสุข ปราศจากอบายมุขทุกชนิด เร่งเศรษฐกิจดี เพียบพร้อมมีวัฒนธรรม" ขอขอบพระคุณครับ...

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม