การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

       ฺ> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       > ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วตำบลสุขสวัสดิ์

       > ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
              - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)
              - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)
              - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
              - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

       > การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
             - โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
             - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

       > การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
             - รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       > แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
             - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563             
             - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564              
             - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565             
             - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570             
             - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

       > รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
             - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2563
             - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564
             - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2565
 
            - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566
             - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2567

        > รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
             - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562
             - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
             - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
 
            - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566

       > มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
             - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
             - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
             - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

        > การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
             - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
             - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
             - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

       1.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน

             1.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปี 2562
             2.2 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต 

       2.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน

       3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       5.มาตรการป้องกันการรับสินบน

       6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

       7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

       8. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

       9. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน