การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

       O29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       O29.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วตำบลสุขสวัสดิ์

       O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

              - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

              - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

              - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

       O36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

       O37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       O38.การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
             038.1 โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
             038.2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ 

       039.แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

       O40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

            - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2563

            - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564

            - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2565

       O41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

            - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562

            - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563

            - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

        O42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

            - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

         O43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

            - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

 

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

       1.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน

             1.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปี 2562
             2.2 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต 

       2.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน

       3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       5.มาตรการป้องกันการรับสินบน

       6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

       7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

       8. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

       9. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน