ข้อมูลของคณะผู้บริหาร

 

ชื่อ - สกุล : นายภูริต  อภิรักษ์วรการ
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 29 หมู่ที่ 9 บ้านหนองยาว
ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
เบอร์ติดต่อ : 095-9259950
E-MAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ - สกุล : นายชานนท์  พรมโลก
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 28 หมู่ที่ 5 บ้านห้วย
ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
เบอร์ติดต่อ : 089-8640232

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายตุ้ม  บุทธนา
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 33 หมู่ที่ 8 บ้านพะแวะใต้
ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
เบอร์ติดต่อ : 061-2536195

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายสมภาร  บัวจันทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 52 หมู่ที่ 4 บ้านหนองอิไทย
ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
เบอร์ติดต่อ : 065-6588542

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายจิรายุทธ  จิตรณรงค์
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 252 หมู่ที่ 1 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์ติดต่อ : 091-4697300

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายสุทิน  วิจิรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 180 หมู่ที่ 1 บ้านโพนปลัด
ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัเศรีสะเกษ 33180
เบอร์ติดต่อ : 087-8060672

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายวิจิตร  นรสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 76 หมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสดิ์
ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัเศรีสะเกษ 33180
เบอร์ติดต่อ : 083-7351622

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสุกัญญา  รัตนรัก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 29 หมู่ที่ 4 บ้านหนองอิไทย
ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัเศรีสะเกษ 33180
เบอร์ติดต่อ : 080-4830939

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวอรภชา  รักโสภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 104/6 หมู่ที่ 8 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัเศรีสะเกษ 33230
เบอร์ติดต่อ : 095-5357656

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม