ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น


                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณพศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1/2560) ดังนี้

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม