องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ให้ประชาชนได้รับทราบ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น.

     นายสุริยัน  แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ มอบหมายให้ นายสมควร  ไก่แก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ นายจิรายุทธ จิตรณรงค์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดอบต.สุขสวัสดิ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  2566  ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

         โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานชมรมแม่บ้านมหามหาดไทยอำเภอไพรบึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมฯ

หมวดหมู่รอง

เกี่ยวกับหน่วยงาน