วิสัยทัศน์ (Vision)


พันธกิจ (Mission)

       1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวกและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

       2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

       3. ส่งเสริมแล้วสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

       4. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางกาารเกษตรอินทรีย์ 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

       1.การคมนาคมสะดวก

       2.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

       3.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

       4.การมส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และบริหารจัดการที่ดี

       5.ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีวิต

       6.ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร

       7.ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยมประเพณี

       8.ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

       9.จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

       10.ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

       11.ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม