วิสัยทัศน์ (Vision)

" การพัฒนารอบด้าน ชาวบ้านเป็นสุข " 

 

พันธกิจ (Mission)

         1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวกและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

         2. พัฒนาแหล่งน้ำขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

         3. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามในสังคม

         4. ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ

         5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษารอบด้าน

         6. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         7. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

         8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

         9. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

         10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         11. การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

         1. ระบบการคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน

         2. ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปีและสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร

         3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประชาชนสนใจการออกกำลังกายและมีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

         4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

         5. ประชาชนสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมและได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

         6. หมู่บ้านชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชา

         7. การพัฒนา ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         8. มีการอนุรักษ์ป่าสาธารณะและการจัดการขยะมูลฝอย

         9. มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีความสงสัยสามารถตรวจสอบได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน