๐ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

๐ คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

๐ คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล อำเภอ)

๐ คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

๐ คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

๐ คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๐ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

๐ คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙

๐ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ

๐ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

๐ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ

๐ คู่มือบริหารงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๐ คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น

๐ คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

๐ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

๐ คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๐ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๐ แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายงานประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน