แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มในการลงทะเบียนผ่านระบบสามารถติดต่อสอบถามได้ในวันเวลาราชการ

โทร 045-969-838 และ 045-969839

    

กรุณาอัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆ ของผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้

เกี่ยวกับหน่วยงาน