ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น


                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณพศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1/2560) ดังนี้

                    ประเภทวิชาการ
                    1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

                    ประเภททั่วไป
                    1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
                    2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

                    จึงประกาศให้พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่ดำรงตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างที่มีความประสงค์โอนย้าย ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
                    1. คำร้องขอโอน
                    2. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
                    3. หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกัด
                    4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
                    5 สำเนาวุฒิการศึกษาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                    โดยให้ผู้ที่จะประสงค์จะโอนยื่นความประสงค์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ด้วยตนเองที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045969838 ในวันและเวลาราชการ      ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม