คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

- ปก   (ดาวน์โหลด)
- หัวเรื่อง   (ดาวน์โหลด)
- งานการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดาวน์โหลด)
- งานการรับชำระภาษีป้าย (ดาวน์โหลด)
- งานการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ดาวน์โหลด)
- งานการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดาวน์โหลด)
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา (ดาวน์โหลด)
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัท มหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ดาวน์โหลด)
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (ดาวน์โหลด)
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดาวน์โหลด)
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ดาวน์โหลด)
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (ดาวน์โหลด)
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดาวน์โหลด)
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วน จำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ (ดาวน์โหลด)
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (ดาวน์โหลด)
- งานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดาวน์โหลด)
- งานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ดาวน์โหลด)
- งานการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (ดาวน์โหลด)
- งานการรับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (ดาวน์โหลด)
- งานการขออนุญาตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ดาวน์โหลด)
- งานการขออนุญาติใช้น้ำประปา (ดาวน์โหลด)
- ภาคผนวก ก (ดาวน์โหลด)
- ภาคผนวก ก2 (ดาวน์โหลด)
- ภาคผนวก ข (ดาวน์โหลด)
- ปกหลัง (ดาวน์โหลด)

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับเพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

- ปก   (ดาวน์โหลด)
- หัวเรื่อง   (ดาวน์โหลด)
- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ดาวน์โหลด)
- การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (ดาวน์โหลด)
- การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ดาวน์โหลด)
- ภาคผนวก ก (ดาวน์โหลด)
- ปกหลัง (ดาวน์โหลด)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน