- แบบฟอร์มการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- แบบฟอร์มการรับชำระภาษีป้าย

- แบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

- แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงทะเบียน)

- แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกจด)

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

- แบบฟอร์มการขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

- แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุขสวัสดิ์

- แบบฟอร์มการขออนุญาตติดตั้งไฟฟ้า

- แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้น้ำประปา

- แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

- แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

- แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร

- แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

แบบฟอร์มต่างๆ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

     - แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (สำหรับเจ้าหน้าที่)

     - แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

     - แบบฟอร์มยกเลิกใบลา (สำหรับเจ้าหน้าที่)

     - แบบฟอร์มบันทึกคำขอรับบริการ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

     - แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

     - แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง (สำหรับเจ้าหน้าที่)

     - แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงของบุคลากรในสังกัด อปท / แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 4930 ลว. 7 พ.ค. 2567 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

     - แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร (สำหรับเจ้าหน้าที่)

     - แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

    - แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับเจ้าหน้าที่)

    - แบบฟอร์มแบบโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน