การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       - ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       - แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงาน

       - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

       - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

       - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและเลื่อนขั้นเงินเดือน

       - ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

       - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

       - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

 

 3. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565

       - แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงาน

       - ประกาศ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย

       - คำสั่ง เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ที่ 96/2561

       - คำสั่ง เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ที่ 32/2561

       - คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ 238/2563

       - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

       - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและเลื่อนขั้นเงินเดือน

       - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

       - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

       - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบรหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563

       - ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

 4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล

       - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ 2565

       - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น

       - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

       - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

       - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

       - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

       - หลักฐานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

       - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

       - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘

       - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

 5. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

       - ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563

       - ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563

       - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564

       - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566

6. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

       - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

       - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

       - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน